دخترید یا پسر ؟!
(87.21%) 1739
دختر
(12.78%) 255
پسر

تعداد شرکت کنندگان : 1994